Szakterületek

TÁRSASÁGI JOGKeret-book

Irodánk napi szinten látja el gazdasági társaságok (elsősorban korlátolt felelősségű társasági és betéti társasági formában működő) kis­ és középvállalkozások eseti, illetve folyamatos képviseletét.

A szakterülethez tartozó szolgáltatásaink:

 • a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához szükséges tanácsadás;
 • gazdasági társaságok, fióktelepek alapítása;
 • a vállalkozások tranzakcióihoz, üzleti kapcsolatainak alakításához kapcsolódó tanácsadás, a megfelelő jogi dokumentumok elkészítése;
 • létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) módosítása;
 • a kötelezően megtartandó, illetve cégadat változás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítése;
 • végelszámolás lebonyolítása;
 • a fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve egyéb hatóság előtti képviseletet.

 CIVIL SZERVEZETEK JOGA

Ügyvédi Irodánk ellátja a non­profit szervezetekkel kapcsolatos alábbi tevékenységeket:

 • alapítványok, egyesületek, más civil szervezetek létrehozásához szükséges okiratok elkészítése és módosítása;
 • a civil szervezetek működésével összefüggő jogi dokumentáció elkészítése;
 • az illetékes törvényszék előtti képviselet.

INGATLANJOG

Irodánk alaptevékenységeinek egyike alapítása óta az ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatos alábbi jogügyletek bonyolítása:

 • a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos (adásvételi, csere, ajándékozási stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése;
 • közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése;
 • bérleti, használati és egyéb szerződések szerkesztése;
 • tartási, öröklési és életjáradéki szerződések készítése;
 • szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás);
 • társasház alapítása (alapító okirat módosítása), szervezeti és működési szabályzat elkészítése;
 • földhivatali ügyintézés;
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot, vételi jogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése.

BÜNTETŐJOG

Napjainkra elsősorban a vállalkozás szabadsága, a gazdasági élet szereplőire vonatkozó szabályok gyakori változása miatt a bűncselekménnyé minősített magatartási szabályrendszer roppant összetetté, az átlagember számára gyakran átláthatatlanná vált. Fentiek következtében olyan ügyfelek is érintettjeivé válhatnak büntető eljárásnak, tanúkénti, sértetti vagy terhelti (gyanúsított, vádlott) minőségben, akik a szabályok ismerete hiányában vagy gondatlanságból csak a hatóság intézkedését követően szembesülnek azzal, hogy komoly büntetéssel sújtandó eljárás részeseivé váltak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink az eljárás lehető legkorábbi szakaszában, a tudomásszerzést követő legrövidebb időn belül gondoskodjanak megfelelő jogi képviseletről, hogy a védekezési stratégia felállítását követően a jog­ és szakszerű, személyre szabott védekezés az eljárás minden szakaszában segíthesse az ügyfél védelmét.

Büntetőjoggal foglalkozó partnerünk, az iroda alapító ügyvédje dr. Kollár László egyéni ügyvéd több, mint 20 éves büntetőjogi és büntető eljárásjogi szakmai tapasztalattal rendelkezik, maximális diszkrécióval, elhivatottan látja el az eljárásban résztvevő személyek képviseletét mind a nyomozó hatóságok (rendőrhatóság, Nemzeti Adó­ és Vámhivatal) mind a bíróság előtti eljárásban.

SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

Munkatársaink jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek szabálysértési jogi ügyekben, ebben a körben:

 • teljes körű tanácsadást biztosítanak ügyfeleinknek;
 •  jogorvoslati kérelmeket és egyéb beadványokat készítenek;
 • képviselik az ügyfeleket a szabálysértési hatóságok és a bíróság előtt.

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A Berzy Ügyvédi Iroda vállalja:

 • a közigazgatási szervek ( pl. építésügyi hatóság, adóhatóság, okmányiroda, stb.) előtt folyó eljárásokban a jogi tanácsadást, a közigazgatási döntések jogszerűségének vizsgálatát;
 • jogorvoslati kérelmek és egyéb beadványok készítését;
 • ügyfelei képviseletét az első­ és másodfokú közigazgatási hatóság előtti eljárásban, valamint közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti közigazgatási perekben.

Az iroda külső partnere dr. Pál Gabriella jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a külföldiek magyarországi beutazásával és tartózkodásával, a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos közigazgatási ügyekben.

MEDIÁCIÓ

Tovább a mediációs oldalunkra…

BÍRÓSÁGI, EGYÉB HATÓSÁG ELŐTTI KÉPVISELET

Irodánk a legmagasabb szakmai színvonalon és körültekintéssel képviseli a hozzá forduló ügyfelek érdekeit a legkülönbözőbb polgári peres – és nemperes eljárásokban, közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárásokban bíróságok és más hatóságok előtt.